Google+ Autisme, wat nu..?: Positie ouders in passend onderwijs niet gelijkwaardig

donderdag 18 oktober 2012

Positie ouders in passend onderwijs niet gelijkwaardig

Tijdens het debat over de Wet Passend Onderwijs in de Eerste Kamer op dinsdag 2 oktober, heeft de minister van Onderwijs, Marja van Bijsterveldt, toegezegd dat zij extra middelen ter beschikking zal stellen voor een sterkere inzet van onderwijsconsulenten. Daarmee geeft zij invulling aan één van de belangrijkste aanbevelingen uit het rapport ‘In gesprek’, dat zij de dag daarvoor kreeg aangeboden uit handen van Carolien Pietjouw, directeur van Stichting De Ombudsman.

Uit dit rapport komt naar voren dat de positie van ouders niet gelijkwaardig is ten opzichte van leraren. Ook blijkt dat ouders over onvoldoende informatie beschikken over hun rechten en plichten en niet goed weten zij van school mogen verwachten als het gaat om de ontwikkeling(smogelijkheden) van hun kind. De onafhankelijke onderwijsconsulent die bij de schoolkeuze, maar ook bij een dreigend conflict een belangrijke rol kan spelen is bij het merendeel van de ouders onbekend. Stichting De Ombudsman is daarom verheugd dat de minister dit een punt van aandacht vindt en er extra middelen voor vrijmaakt.

Steviger inzet ouderbetrokkenheid
Verschillende leden van de Eerste Kamer hebben tijdens het debat uitgesproken dat zij de zorgen over een verzwakking van de positie van ouders en een toename van bureaucratie, zoals in het rapport van De Ombudsman beschreven staat, delen.

GroenLinks gaf aan dat het rapport ‘In gesprek’ wijst op een aantal lacunes in de Wet Passend Onderwijs, waardoor het risico bestaat dat de positie van ouders verzwakt. Bijvoorbeeld waar het gaat om individuele inspraak over de extra ondersteuning voor een kind dat daar behoefte aan heeft. GroenLinks vroeg de minister waarom zij hierbij niet steviger inzet op de betrokkenheid van ouders.

De SP verwees naar een aantal zorgwekkende conclusies uit het rapport van De Ombudsman, die duidelijk maken dat er een informatie- en verwachtingskloof bestaat tussen ouders enerzijds en leraren en de school anderzijds. Ook D'66 en ChristenUnie vroegen aandacht voor het rapport en gingen onder andere in op de communicatie tussen ouders en school en op de conflicten die ontstaan wanneer verwachtingen over en weer niet overeenkomen. Tot slot werd gevraagd of de minister al kon aangeven wat zij met de aanbevelingen uit het rapport gaat doen.

Inzet onderwijsconsulenten
Minister Bijsterveldt gaat extra middelen ter beschikking stellen voor het sterker kunnen inzetten van onderwijsconsulenten, omdat, zo blijkt uit het rapport, deze een cruciale rol kunnen vervullen in de communicatie tussen ouders en leraren. Voor ouders betekent de onafhankelijke ondersteuning van een onderwijsconsulent een versterking van hun positie.


Bron: deombudsman.nl


Geen opmerkingen:

Zoeken in Bol.com