Google+ Autisme, wat nu..?: december 2013

zaterdag 28 december 2013

‘Het liefst wil ik een dove medewerker met autisme’

Het komende jaar moet het bedrijfsleven minimaal 5000 mensen met een arbeidsbeperking aan het werk hebben geholpen. “Collega-ondernemers vragen regelmatig hoe wij dat georganiseerd hebben.”

Hoewel de wet officieel pas in 2015 intreedt, gaan bedrijven het komende jaar al het nodige merken van de Participatiewet, één van de erfenissen uit het Sociaal Akkoord. Voor mensen met een arbeidsbeperking bestaan er nu nog verschillende regelingen. Zo is er de WWB (de Wet werk en bijstand), de Wsw (de Wet sociale werkvoorziening) en de Wajong. Kosten? Jaarlijks 11 miljard euro. Zonder ingrijpen lopen die de komende jaren op naar 13,5 miljard.
Met de invoering van de Participatiewet groeien de uitgaven weliswaar nog steeds, maar op de lange termijn wel iets minder, naar 11,8 miljard. De deal die werkgevers, werknemers en het kabinet in april van dit jaar sloten, betekent dat er tot 2026 minimaal 125.000 banen worden ingericht voor mensen met een arbeidsbeperking. Werk aan de winkel dus voor het bedrijfsleven.

Trots op

Hans van der Lee van depostBode“Ik krijg de laatste tijd regelmatig vragen van collega-ondernemers die willen weten hoe wij dat georganiseerd hebben”, vertelt Hans van der Lee. In 2006 richtte hij samen met zijn vrouw DepostBode op, een post- en pakketbezorger in de regio Noord-Oost-Brabant. Destijds begonnen met zeven personeelsleden, inmiddels zijn het er honderdzestig. Daarvan heeft driekwart een geestelijke, fysieke of verstandelijke beperking. “Daar zijn we trots op”, aldus Van der Lee. “Bovendien kiezen klanten ook mede om deze reden voor onze diensten. Ze gunnen ons het werk en vinden het erg prettig als een vaste postbode de post komt ophalen.”

Productievere werknemers

Van der Lee benadrukt overigens dat hij net als iedere andere ondernemer gewoon winst moet maken. Een commercieel bedrijf met een sociale inslag dus. En daarvoor werkt hij nauw samen met zijn oude werkgever IBN, omringende gemeenten en re-integratiebureaus. “We zeggen nooit meteen nee als iemand ons wordt aangeboden. Mensen met een arbeidsbeperking beschikken namelijk vaak over speciale talenten. Neem nou het sorteren van de post. Ik heb daar het liefst een dove medewerker met een autistische handicap. Die gaat helemaal op in zijn werk, wordt niet afgeleid en maakt geen fouten. Zo iemand is gewoon productiever dan een medewerker zonder die handicap. Uit ervaring weten we inmiddels dat deze mensen zich over het algemeen ook minder vaak ziek melden.” 

Proberen en begeleiden

Volgens Van der Lee zijn er in ieder bedrijf wel werkzaamheden te bedenken voor mensen met een arbeidsbeperking. “Je moet er alleen wel een beetje voor open staan. Het is vooral een kwestie van proberen, zorgen voor een goede begeleiding en de omgeving informeren zodat iedereen weet waar hij aan toe is. Het is allemaal niet zo spannend hoor. Als je er serieus werk van maakt, is dat gunstig voor de uitstraling van je bedrijf en levert het je nog opdrachten op ook.”

Wettelijk quotum als alternatief

In een verplicht quotum gelooft Van der Lee dan ook niet zo. Toch is dat wel waar de overheid mee dreigt, als de afspraken in het Sociaal Akkoord niet worden nageleefd. In 2014 moeten minimaal 5000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan zijn geholpen. Lukt dat niet, dan besluit het kabinet waarschijnlijk alsnog om een wettelijk minimum in te voeren. De eerste meting staat gepland in 2016 en gebeurt op basis van de cijfers van het jaar daarvoor. Om ondernemers een handje te helpen, komen er 35 regionale werkbedrijven. Zij zorgen niet alleen voor begeleiding op de werkvloer, maar bepalen in overleg de loonwaarde van de werknemer in kwestie. Zodra die lager is dan het wettelijk minimumloon, krijgt een ondernemer het verschil van de overheid terug in de vorm van een loonkostensubsidie.

Bron: sprout.nl
dinsdag 24 december 2013

GEZOCHT! Deelnemers fMRI-studie

Periode februari/maart 2014

Doel: 
Studie betreffende de invloed van een autismespectrum stoornis op hersenactivatie (gemeten met fMRI) tijdens het toekennen van een oorzaak aan gedachten, gedragingen en gebeurtenissen van een andere persoon.

Met deze studie willen we dieper ingaan op de onderliggende hersenmechanismen die aan de basis liggen van het begrijpen en verwerken van complexe sociale informatie zoals gedragingen, gebeurtenissen en gedachten van anderen.

Meer inzicht in deze hersenactivatie kan bijdragen aan een vroege detectie van autisme, maar ook om preventief en therapeutisch te kunnen werken. Hierbij denken we aan psycho-educatie van zowel patiënt als familie en psychotherapeutische training in sociale interacties.

Wat is fMRI:
fMRI (MRI-scan) is een techniek om hersenactiviteit te meten en te lokaliseren. Deze techniek noodzaakt geen injecties of medicatiegebruik en is volstrekt onschadelijk. De onderzoekstechniek vergt wel dat u tijdens de ganse duur van het onderzoek het hoofd stil houdt.

Deze studie is goedgekeurd door het medisch ethisch comité van de Universiteit Gent en de Vrije Universiteit Brussel.

Verloop:
Wanneer u wenst deel te nemen dient u op voorhand, via mail, een aantal vragenlijsten in te vullen. Hiermee wordt nagegaan of u kan deelnemen aan het fMRI onderzoek. Indien u kan deelnemen kiest u welk moment u het beste past. De fMRI sessie duurt ongeveer 1 uur en 15 minuten, waarvan 45 minuten in de scanner.

Wie kan deelnemen:
Volwassenen zonder taalmoeilijkheden, tussen 18 en 50 jaar, met een klinische diagnose binnen het autismespectrum, die geen psychoactieve medicatie gebruiken (zoals antidepressiva, stimulerende middelen, slaapmedicatie, …) en niet afhankelijk zijn van middelen als alcohol en drugs.

Wie kan NIET deelnemen:
Minderjarigen (-18) en 50-plussers, personen met een psychiatrische diagnose bovenop hun autismespectrum diagnose. Linkshandigen, dragers van prothesen en artificiële implantaten, dragers van tandbeugels of andere belangrijke tandprothesen, zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven, mensen die risico lopen op epileptische aanvallen en personen met een niet aangeboren hersenletsel. 

Vergoeding:
Bij deelname worden uw onkosten vergoed en ontvangt u bovendien 20 euro en een CD-rom van uw hersenscan.

Indien u interesse heeft voor deze studie, gelieve een mailtje te sturen naar JENNY.KESTEMONT@VUB.AC.BE

Alvast hartelijk bedankt voor uw interesse!

Jenny Kestemont
Fac. Psychologie en educatiewetenschappen
tel.: +32 2 6292240
mail: Jenny.kestemont@vub.ac.be


zaterdag 21 december 2013

GROTE KLASSEN MAKEN VAN ‘PASSEND ONDERWIJS’ EEN MISSION IMPOSSIBLE

De invoering van het zogenaamde ‘passend onderwijs’ per 1 augustus volgend jaar wordt een drama als er niets wordt gedaan aan de grote klassen in het onderwijs. 

Dat zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk in aanloop naar het Kamerdebat op 18 december. In het ‘passend onderwijs’ worden leerlingen met een handicap of stoornis geacht naar reguliere scholen te gaan in plaats van naar het speciaal onderwijs. Veel leraren zijn daar niet klaar voor, vanwege de hoge werkdruk en de grote klassen. Van Dijk: ‘Staatssecretaris Dekker gaat rücksichtslos door met de invoering van passend onderwijs. Zolang hij zich doof houdt voor alle kritiek en niets doet aan de grote klassen, komt passend onderwijs neer op knellend onderwijs.’

Uit onderzoek van de Algemene Onderwijsbond blijkt dat leraren het liefst werken met klassen van circa 23 leerlingen. Gemiddeld zitten er echter 26 leerlingen in een klas, waarbij klassen van 28 tot 30 leerlingen beslist geen uitzondering zijn. Daarnaast heeft elke klas gemiddeld 5 zorgleerlingen, terwijl leraren aangeven maximaal 3 zorgleerlingen aan te kunnen. Met het zogenaamde passend onderwijs komen er nog meer zorgleerlingen op de gewone scholen. Van Dijk: ‘veel zorgleerlingen zijn gebaat bij speciaal onderwijs, maar dat wordt afgeknepen in het passend onderwijs. De problemen op de gewone scholen zullen toenemen: meer zorgleerlingen in grote klassen. Dekker wil van geen wijken weten en eist ook nog meer aandacht voor excellentie. Leraren en leerlingen zijn de dupe van deze scoringsdrift.’

In het debat op woensdag 18 december dringt Van Dijk aan op een stappenplan voor kleine klassen: ‘Zonder kleine klassen wordt passend onderwijs een mission impossible. Invoering per 1 augustus 2014 is gedoemd te mislukken.’

Bron: sp.nlwoensdag 18 december 2013

Bizar: Heet bad en wormen voor autisten

Veel mensen lijden aan autisme, maar een medicijn ertegen bestaat niet. Daarom zijn onderzoekers drukdoende om de juiste behandelmethoden te vinden en die bestaan in verschillende vormen, zoals gedragstherapie en katten. Wetenschappers aan het Albert Einstein College of Medicine in New York hebben nu twee nieuwe – en nogal opmerkelijke – behandelmethoden toegevoegd: een heet bad en parasitaire wormen.

De wetenschappers hebben autistische kinderen een half uur lang in een bad van 39 graden gezet en kwamen tot de conclusie dat het de communicatieve vaardigheden van de kiddo’s verbetert en ervoor zorgt dat ze minder in herhaling vallen. Een bad dat twee tot drie graden kouder was, had geen effect op het gedrag van de kinderen.

Het tweede deel van het onderzoek werd uitgevoerd op autistische volwassenen en klinkt aanzienlijk minder prettig dan een lekker warm bad. Tien volwassenen moesten zes weken lang elke twee weken duizenden eitjes van parasitaire wormen slikken. En eureka, het had positieve invloed! Na de behandeling stonden de autisten meer open voor nieuwe ervaringen en waren ze minder gefocust op hun veilige, dagelijkse routine, meldt Daily Mail. De onderzoekers denken dat de eitjes bijdragen aan het loslaten van chemicaliën in het lichaam, die het overactieve immuunsysteem kalmeren.

Niet te hard van stapel
Caroline Hattersley van de National Autistic Society is blij met de uitkomsten, maar vindt dat er niet te hard van stapel moet worden gelopen. “Dit is slechts een klein onderzoek, dus er moet voorzichtig worden omgegaan met de resultaten. Er moeten niet te snel conclusies worden getrokken.”

Bron: wtf.nl


Voordelige cadeaus voor onder de boom

dinsdag 17 december 2013

Proefschrift over effectiviteit aanleren zelfmanagement bij jongvolwassenen met autisme

Annemiek Palmen, medewerker bij Research & Development van het Dr. Leo Kannerhuis, is eerder dit jaar gepromoveerd aan de Radboud Universiteit. Haar proefschrift luidde ‘Gedragsmatige interventies bij adolescenten en jongvolwassenen met een Autisme spectrum stoornis: het bevorderen, generaliseren en in stand houden van adaptieve vaardigheden.’

Onderzoek
Orthopedagoog Annemiek Palmen onderzocht de effectiviteit van het aanleren van zelfmanagement bij jongvolwassenen met een ASS. Deelnemers leerden zichzelf te sturen en corrigeren in hun gedrag en gebruikten hierbij visuele of digitale richtlijnen. Zo leerden ze meer vragen te stellen, meer taakgericht te werken, beter hun vrijetijdsinvulling te regelen en hun dagelijks activiteitenplan na te komen. Uit het onderzoek blijkt dat deelnemers deze vaardigheden ook toepassen buiten de situatie van de training en minder afhankelijk zijn van hulp van hun begeleiders.

Effectieve behandeling
De combinatie van zelfmanagement met visuele of digitale richtlijnen blijkt een effectief middel om jongvolwassenen meer vaardig te maken in hun alledaagse functioneren. Bevindingen worden onder meer bediscussieerd in relatie tot kenmerken van de hulp die jong volwassenen met ASS krijgen van hun begeleiders.

Lees hier de Nederlandse samenvatting

Meer informatie: a.palmen@leokannerhuis.nl

maandag 16 december 2013

Kerst tips voor kinderen met autisme

Kerst tips voor begeleiders/ouders van kinderen met Autisme!
 
Sinterklaas is weer voorbij en de kerst komt er alweer aan! De maand december is voor kinderen met autisme een erg chaotische en onrustige maand. Kerst is voor velen kinderen helemaal geweldig maar voor kinderen met Autisme erg stressvol en chaotisch. Als het teveel wordt voor deze kinderen kan dat zich uiten in ongewenst gedrag en zullen kinderen en ouders hierdoor meestal geen leuke feestdagen hebben! Om dit te voorkomen heb ik hieronder een aantal tips voor je:

Kerst
  • Vaak is kerst met de hele familie, lekker veel mensen en dus ook hartstikke druk! Soms is het beter om de kerst alleen met het gezin door te brengen! Een kort gezellig bezoekje aan de familie is voor kinderen met Autisme beter dan een eindeloze kerst met veel onrust! Hoe leuk de maand december ook mag zijn, kinderen die Autisme hebben kunnen dit vaak gewoon niet aan. Als ouders doe je je kinderen niet te kort om ze iets minder mee te laten krijgen van het feestelijke gebeuren. Je helpt ze er juist mee! 
  • Het ritme met de kerstdagen is natuurlijk ook anders dan in de andere normale weken. Maak dus ook deze dagen zo voorspelbaar mogelijk. Denk hierbij aan de volgende punten: Wie, Wat, Waar, Wanneer en Hoe? Hier is ook een interessant boek van: “Geef me de Vijf”. Zorg dus in ieder geval dat de dag goed is ingevuld en elk detail duidelijk is. Zo voorkom je verveling wat geklier tot gevolg kan hebben. 
  • De kerst kan de nodige prikkels opleveren bij kinderen met Autisme. Houd dus rekening met de kerstversiering thuis. Grote glimmende glitterende kerstballen kunnen erg storend zijn. Ook kaarsjes overal zijn velen prikkels voor hen. Houd het dus zo rustig mogelijk. Natuurlijk kun je wel een leuke kerstboom neerzetten en wat versieren maar houd rekening met wat voor spullen je gebruikt. Niet te glimmend en glitterend. Teveel lampjes door het hele huis is ook een not done! 

Heb jij nog nuttige tips? Reageer dan direct, hoe meer tips hoe beter!

Door deze tips te delen en mensen ervan op de hoogte te stellen help jij misschien wel een gezin zonder stress te kerst door! Deel dus nu deze nuttige tips ook met je vrienden en familie op FACEBOOK en/of TWITTER.AllesVoor Kerst

ABA bij kinderen met autisme

een inleiding op Applied Behavior Analysis voor ouders, begeleiders en leerkrachten

Applied Behavior Analysis is een wetenschappelijk onderbouwde methode om kinderen met autisme in kleine stapjes belangrijke vaardigheden te leren. Deze gestructureerde aanpak is vooral effectief wanneer deze vanaf jonge leeftijd wordt toegepast. Dankzij de indrukwekkende resultaten wordt de methode ook in Nederland steeds vaker gebruikt.

In ABA BIJ KINDEREN MET AUTISME beschrijven de auteurs op heldere wijze wat ABA is en welke technieken er worden toegepast. Daarbij wordt er ook ingegaan op wat deze intensieve behandelvorm betekent voor het kind en de ouders.

- Concrete voorbeelden voor thuis en op school maken dit boek zeer geschikt voor ouders, begeleiders en leerkrachten
- Met bijdragen van verschillende Nederlandse deskundigen en onder redactie van Bibi Huskens en Robert Didden
- ABA BIJ KINDEREN MET AUTISME is de eerste Nederlandstalige uitgave over ABA die gericht is op ouders
zondag 15 december 2013

Erkenning voor dagbehandeling kinderen met ASS 3-7 jaar

De interventie 'Dagbehandeling kinderen met een autismespectrumstoornis 3-7 jaar' is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als goed onderbouwd.

De interventie biedt jonge kinderen met een autismespectrumstoornis (ASS) vijf tot negen dagdelen behandeling in kleine groepen van zes à zeven kinderen, gedurende één tot anderhalf jaar. Daarbij is er veel structuur in tijd, ruimte en activiteiten, wordt de communicatie systematisch visueel ondersteund en is er veel één-op-éénbegeleiding. Voor de ouders zijn er oudergesprekken, pedagogische thuisbegeleiding en een oudercursus.

Een interventie is 'goed onderbouwd' als die goed beschreven is en het aannemelijk is dat de interventie het gestelde doel kan bereiken. Erkende interventies worden opgenomen in de databank Effectieve Jeugdinterventies van het Nederlands Jeugdinstituut.

Eén van de conclusies in de NVA-enquête ‘Allemaal autisme, allemaal anders’ (2013) is dat intensieve behandelingen waarvan de effectiviteit wetenschappelijk is aangetoond, relatief weinig worden gebruikt. De NVA pleit voor meer aandacht voor wat wel of niet werkt in de behandeling van kinderen en volwassenen met autisme.

Lees hier meer over deze dagbehandeling

De interventie is ontwikkeld door:
Youké
Verlengde Slotlaan 109
Postbus 867
3700 AW Zeist

Contactpersoon: Yvonne Kooijman
Email: ykooijman@trajectum.nl
Telefoon: 030-6936800

Website
www.trajectum.nl

JONGEREN MET BEPERKING KOMEN NIET AAN DE SLAG ZONDER BELEID

De meerderheid van de jongeren met een beperking heeft intensieve begeleiding nodig bij het vinden en behouden van werk. Niet alleen ouders en vrienden spelen een belangrijke rol in dit proces, maar ook schoolbegeleiders en jobcoaches. Dat blijkt uit een onderzoek van Anja Holwerda naar de factoren die arbeidsparticipatie van jongeren met een Wajong-uitkering beïnvloeden. Dat meldt het UMCG.

Een toenemend aantal jongeren heeft moeite om mee te doen in de maatschappij als gevolg van ziekte of aandoening. Deze jongeren hebben veel minder kans om deel te nemen aan het arbeidsproces dan hun gezonde leeftijdsgenoten. Jongeren met een beperking, die geen of beperkte mogelijkheden hebben om te werken krijgen een Wajong-uitkering. In de afgelopen jaren is het aantal Wajong-uitkeringen fors toegenomen.

Arbeidsmogelijkheden
Uit de studie van Holwerda blijkt dat volgens de verzekeringsarts 84 procent van de aanvragers van een Wajong-uitkering mogelijkheden heeft om te werken. De verzekeringsarts van UWV stelt de arbeidsmogelijkheden van de aanvrager vast. Jongeren met een geestelijke aandoening blijken over het algemeen minder arbeidsmogelijkheden te hebben dan de jongeren met een lichamelijke aandoening. Ook jongeren met meerdere aandoeningen en subklinische psychische klachten blijken minder mogelijkheden te hebben om te kunnen werken.

Overgang speciaal onderwijs naar werk
Ouders en leerkrachten spelen een belangrijke rol in de overgang van speciaal onderwijs naar het vinden van werk voor jongeren met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsstoornis. Uit het onderzoek blijkt dat 39 procent van deze groep werk vindt in de eerste achttien maanden na de Wajong-aanvraag. Volgens Holwerda weten schoolbegeleiders het beste te voorspellen wat de (on)mogelijkheden van hun leerlingen zijn. Deze voorspelling verbetert als de mening van ouders hierbij wordt betrokken. Holwerda pleit er daarom voor dat leerlingen in het speciaal onderwijs al op jonge leeftijd adequaat begeleid worden en dat de ouders daarbij betrokken worden, om instroom in de Wajong te voorkomen en de kans op werk te verhogen.

Beleid noodzakelijk
Volgens Holwerda moet bij de ontwikkeling van interventies om jongeren met een beperking te begeleiden om werk te vinden en te behouden, rekening gehouden worden met deze factoren. Holwerda vindt het van groot belang dat werkgevers, gemeenten en andere overheidsinstellingen geschikte banen voor jongeren met een beperking beschikbaar stellen. 'Het is noodzakelijk tot beleid te komen dat er op is gericht deze jongeren op te nemen als volwaardige burgers in onze maatschappij. De maatschappij als geheel heeft een verantwoordelijkheid voor de participatie van deze jongeren. Dit kan niet volledig bij de jongeren met een beperking zelf worden neergelegd.'

Anja Holwerda promoveert op 18 december 2013 aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Bron: Nationale Zorggids
woensdag 4 december 2013

KNUFFELHORMOON MAAKT KINDEREN MET AUTISME SOCIALER

De behandeling met het knuffelhormoon oxytocine bij autisme staat nog in de kinderschoenen maar de resultaten van onderzoek naar het hormoon zijn veelbelovend. Het knuffelhormoon verandert de hersenactiviteit bij kinderen met een autistische stoornis waardoor ze onder andere socialer worden. Dat meldt GGZ Nieuws.

Voor het onderzoek van Yale University kregen zeventien kinderen met autisme tussen acht en zestien jaar twee neussprays. De ene neusspray bevatte het hormoon oxytocine, de andere een placebo. De onderzoekers vergeleken de hersenactiviteit van de kinderen nadat zij een van beide neussprays hadden gebruikt. Daarbij kregen de kinderen foto's te zien van mensen (sociaal) en auto's (niet-sociaal). De delen van de hersenen die normaal gesproken in verband staan met sociale situaties waren actiever bij de kinderen die het knuffelhormoon toegediend hadden gekregen dan bij de kinderen die met de placebo hadden gesprayd.

De onderzoekers zijn erg enthousiast over de resultaten van het onderzoek. “Alle zeventien kinderen lieten effecten zien, maar de mate van effect verschilde wel,” zegt onderzoeker Kevin Pelphrey. “Rondom oxytocine zijn nog steeds veel onduidelijkheden maar ons onderzoek suggereert dat het de sociale hersenfuncties vergroot en de niet-sociale functies vermindert. Hierdoor kunnen kinderen zich beter focussen op sociaal relevante informatie,” aldus de onderzoeker.

Pelphrey benadrukt dat ouders hun kinderen niet zomaar oxytocine moeten geven. “Misschien heeft het effect maar het kan ook schade aanbrengen,” waarschuwt hij. Grotere vervolgonderzoeken moeten nu uitwijzen over de voordelen en bijwerkingen van het hormoon bij kinderen met autisme.

Bron: Nationale Zorggids
dinsdag 3 december 2013

Aanpassen

Door Saskia Van Uffelen, CEO van Bull en Digital Champion België

Mijn jongste zoon heeft autisme. Als ik hem twee dingen tegelijk vraag, loopt het mis en begint de agressiviteit. Als ik één ding per keer vraag, gaat het perfect. Als we onze plannen voor het weekend last minute omgooien, dan is hij onhandelbaar. Op feestjes weet hij niet hij zich moet gedragen, en gaat hij erg onhandig om met sociale contacten.

Zijn omgeving bestempelt hem als een druktemaker. Hij is te bruut, te agressief. Op zijn vorige school zei de directie dat hij gedragsproblemen had. Tot hij van school werd gestuurd, de zoveelste afwijzing.

Mijn zoon is niet ‘onhandelbaar’. Hij heeft niet minder mogelijkheden, laat staan dat hij mindervalide is. Het zijn wij die ons moeten aanpassen aan zijn anders-zijn. Zo is hij bijvoorbeeld heel creatief, hij heeft een gigantisch oog voor detail en hij kan prachtig tekenen. Als we in ons gezin voor een aankoop staan en we willen prijzen vergelijken, dan bezorgt hij ons een compleet overzicht. Hij heeft een ongelooflijk potentieel. Is hij door zijn autisme dan minder dan wij? En zijn wij zoveel beter? Nee, toch?

Ik heb ongelooflijk veel geleerd van mijn zoon. Autisme is geen ziekte, maar een ander soort gedrag. We moeten stoppen met te denken dat wij normaal zijn, en zij niet. Daarom ben ik zo getroffen door het werk van Passwerk. Die vereniging stelt mensen met autisme tewerk in IT-bedrijven en zet hun kwaliteiten in voor het testen van software. Wie autisme heeft, beschikt in veel gevallen over de natuurlijke gave om minutieus en repetitief bepaalde handelingen te doen, nodig om software te testen op bugs en dergelijke. Passwerk coacht zijn medewerkers en geeft de nodige omkadering, zodat de beperkingen van de mensen met autisme worden gecompenseerd.

De organisatie bestaat vandaag vijf jaar en verdient mijn volle steun. Ze bewijst dat we een veel leefbaardere, menselijkere en verdraagzamere maatschappij kunnen creëren door de troeven van mensen te benadrukken in plaats van de verschillen. Het uitgangspunt van Passwerk is dat elk individu recht heeft op een volwaardige deelname aan het normale economische circuit, rekening houdend met de competenties van het individu.

Het heeft mij als manager ook anders leren kijken naar mijn medewerkers. Ook ik heb wel eens de fout gemaakt om bij mijn personeel de verschillen te benadrukken. Om mensen in te delen in functie van wat ze minder goed kunnen, in plaats van te focussen op wat ze wel kunnen. Niet iedereen is in staat in dezelfde omgeving te werken, met dezelfde omkadering, in dezelfde tijdsindeling of in hetzelfde soort kantoor. Niet iedereen houdt van een directieve aanpak of van strakke deadlines.

Ik heb van mijn zoon geleerd dat ons gedrag voor hem soms te bedreigend is. Dat in de ogen kijken niet altijd fijn is. Daarom ook vraag ik bij moeilijke gesprekken in ons bedrijf dat medewerkers naast mij komen zitten in plaats van tegenover mij. Om de gelijkenissen te benadrukken, in plaats van de verschillen.

Mijn jongste zoon heeft niet minder, maar andere mogelijkheden. Als we dat beseffen in de manier waarop we met mensen omgaan, privé of professioneel, dan is het leven een heel stuk aangenamer. Toch?

Bron: De Tijd


Sint cadeauwinkel


Zoeken in Bol.com