Google+ Autisme, wat nu..?: augustus 2012

woensdag 29 augustus 2012

HOE ERVAART EEN AUTISTISCH KIND DE BUITENWERELD?

Zintuiglijke ervaringen zijn bij autistisch kind heel anders dan bij niet- autistisch kind

Een autistisch kind heeft alle moeite van de wereld om zijn omgeving te begrijpen en zal zich vaak verward voelen omdat het er maar niet in slaagt om met de buitenwereld te communiceren. Er zijn een aantal aspecten van het leven die voor kinderen die tot het autistisch spectrum worden gerekend moeilijk te begrijpen vallen. Zintuiglijke ervaringen zijn bij een autistisch kind namelijk heel anders dan bij een niet- autistisch kind.

Op de eerste plaats kan geluid een symptoom van autisme vormen, nogal wat autistische kinderen zijn er zeer gevoelig aan. Een hard geluid kan voor een autistisch kind zeer pijnlijk zijn. Het dagdagelijkse geluid van het verkeer in een drukke straat kan al te veel zijn. Het autistisch kind wordt overrompeld door het geluid en zal met de handen op de oren proberen om de geluiden tegen te houden. Andere manieren om te reageren op een overdaad aan geluid zijn stereotype lichaamsbewegingen, zoals bijvoorbeeld het heftig schudden met de handen. Sommige autistische kinderen hebben wat in het Engels genoemd central auditory processing disorder (CAPD), wat het voor hen moeilijk maakt om subtiele verschillen in geluid of taal te begrijpen.

Ook aanrakingen liggen voor een autistisch kind heel anders dan voor een niet- autistisch kind kind. Een aanraking kan voor een autistisch kind, zoals voor geluid, overweldigend zijn, het kan er zich compleet door overrompeld voelen. Gevoelens die niet-autistische kinderen nauwelijks gewaar worden – het gevoel van kleren op de huid, ademen – kunnen voor een autistisch kind als zeer onaangenaam worden ervaren. Gevolg is een ongemakkelijk gevoel, dat zich ook naar het gedrag zal vertalen. Een bekend voorbeeld is dat van een autistisch kind dat zijn haar niet graag liet knippen omdat het gevoel van individuele haren op de huid overeenstemde met dat van naalden die in de huid prikten.

Communicatie is voor elk autistisch kind een probleem. Het is een gemeenschappelijk kenmerk en waarschijnlijk vaak ook het eerste dat in de richting van autisme leidt. De communicatieproblemen vertalen zich bijvoorbeeld in het uitstellen van te leren spreken. Dat heeft in het geval van het autistisch kind niets te maken met gebrek aan intelligentie. Veel autistische kinderen kunnen simpelweg niet uitvissen hoe taal werkt. Dat kan het leven heel erg moeilijk maken, met in het ergste geval isolatie tot gevolg. Stephen Shore, dokter en bij wie als kind zelf de diagnose ‘autistisch’ werd gesteld, begon pas op de leeftijd van vier jaar te spreken. Sommige autistische kinderen leren nooit spreken, maar dat zijn de uitzonderingen. De meeste zullen het uiteindelijk wel leren. Maar zelfs dan kan echte communicatie – het werkelijk verstaan van anderen - een problemen opleveren.

Dan is er nog het sociaal gevoel, dat in het geval van autistische kinderen vaak volledig ontbreekt. Sommigen van hen worden als eenzaten bestempeld, omdat ze liever op zichzelf zijn. Shore ontkent dat echter. Hij herinnert zich dat hij wel sociale contacten zocht, maar die simpelweg niet kon maken. De onuitgesproken regels van sociaal gedrag worden door de meeste kinderen bij wijze van spreken al spelenderwijs opgepikt, maar bij autistische kinderen is dat niet het geval.dinsdag 28 augustus 2012

Autisme heeft ook Voordelen

Volgens psychologen en psychiaters hebben mannelijke volwassen met autisme ook voordeel van hun afwijkende persoonlijkheidskenmerken. Dit stellen zij aan de hand van een onderzoek in een artikel in het Tijdschrift voor Psychiatrie.

Mensen met autisme zijn doorgaans minder sociaal, nemen minder snel het initiatief en vermijden eerder risico's en prikkels. Maar dat is niet altijd negatief. Wie minder sociaal is, kan ook beter alleen werken. Gebrek aan initiatief heeft tot gevolg dat je beter orders opvolgt.

Een van de onderzoekers, jeugdpsychiater Pieter de Nijs van het Erasmus Medisch Centrum in Amsterdam legt uit dat de voordelen zijn dat autisten saai en monotoom werk aankunnen, wat voor anderen minder aantrekkelijk is. Over autisme bestaan nog steeds veel vooroordelen, aldus De Nijs. "Men denkt vaak dat mensen met autisme weinig contact maken. Maar soms maken ze zelfs te veel contact...".

Op twee punten is er geen verschil tussen mensen met autisme en anderen gevonden naar aanleiding van dit onderzoek: beide groepen zijn even volhardend en hebben evenveel waardering voor de invloed van spiritualiteit.

Mensen met autisme verschillen overigens onderling sterk van persoonlijkheid. Ook gaan de conclusies niet op voor vrouwen, bij wie autisme waarschijnlijk anders uitpakt.

zaterdag 18 augustus 2012

Nieuw verschenen Boeken over Autisme

vrijdag 17 augustus 2012

Praktijk en Wetenschap Autisme te Versnipperd

Het werk van hulpverleners die werken met mensen met autisme en academisch onderzoek naar de stoornis moet beter met elkaar verbonden worden. Dat stelt de Gezondheidsraad in een dinsdag gepubliceerd advies aan het kabinet. Er zouden twee academische werkplaatsen moeten komen waarin praktijk en wetenschap samenwerken.

Bij de behandeling van mensen met autisme zijn veel domeinen betrokken, zoals geestelijke gezondheidszorg, jeugdzorg, onderwijs en maatschappelijke ondersteuning. Omdat ze allemaal verschillend werken, vinden bevindingen uit onderzoeken volgens de Gezondheidsraad niet altijd de weg naar de praktijk.

In universitaire medische centra is het onderzoek vooral fundamenteel van aard, terwijl het onderzoek in praktijkinstellingen te klein en moeilijk te financieren is. De bepleite werkplaatsen moeten de kwaliteit van het onderzoek verbeteren. Ook kunnen de uitkomsten van het onderzoek zo beter doordringen tot de hulpverlening, wat de behandeling en begeleiding van mensen met autisme ten goede komt.

De raad beveelt ook aan een zogenoemde werkgemeenschap op te richten voor professionals en autismeonderzoekers. Daarin kunnen ze resultaten van onderzoek bespreken en ideeën voor nieuw onderzoek uitwisselen.

Bron: Nieuws.nl

woensdag 15 augustus 2012

ONDERZOEK GAMES EN AUTISME

Op 4 mei 2012 is op autismeplein een oproep geplaatst voor personen met autisme om zich aan te melden voor een onderzoek aan de Universiteit van Twente, uitgevoerd door Henri Kornegoor. Met dit onderzoek wilde hij het gamegedrag van mensen met autisme in kaart brengen. Hieronder treft u de onderzoeksresultaten aan:

Gamen is een populaire tijdsbesteding tegenwoordig en ook onder jongeren met een autisme spectrum stoornis. Naast de positieve aspecten die gamen kan hebben (bijv. ontspanning) komen er uit de klinische praktijk ook steeds meer signalen dat het voor sommigen problemen oplevert. Gamen lijkt voor jongeren met een autisme spectrum stoornis extra aantrekkelijk, omdat het maar één vorm van communicatie betreft. Hierdoor is het voor hen vaak beter te begrijpen. De relatie tussen autisme spectrum stoornissen en gamen was voorheen onduidelijk; naar aanleiding daarvan is door de Universiteit Twente een onderzoek gestart. Doel van dit onderzoek was te kijken naar verschillende aspecten van gamen (zoals bijv. speelpatroon en redenen om te gamen) voor deze doelgroep.

Voor dit onderzoek zijn zeven deelnemers geïnterviewd, die allen veel gamen/veel gameden en een autisme spectrum stoornis hadden. Deze deelnemers is gevraagd naar hun door te vragen naar genre games dat ze speelden en hoe vaak ze dat speelden. Ook werd ze gevraagd naar de redenen om te gamen door te vragen waarom ze een game zo leuk vonden en naar de mogelijk ervaren problematiek van het gamen.

Uit de resultaten kwam naar voren dat er vele verschillende soorten games gespeeld worden door de deelnemers. De meest gespeelde waren League of Legends en Battlefield 3. Ook gaven de meesten aan geïnteresseerd te zijn in verschillende genres. Zo speelde de meesten naast een hoofdgenre nog andere games zoals racegames of strategiegames. Er waren qua speeltijd twee groepen: Groep 1 speelt tussen de 15 en 20 uur per week, groep 2 speelt tussen de 20 en de 40 uur per week.

Alle deelnemers noemden ontspanning als belangrijkste reden om te gamen. Ook werden redenen als geld verdienen met games, interesse in de verhaallijn en het kunnen ervaren van irreëele wensen genoemd. Een aantal genoemde redenen zijn mogelijk specifiek voor autisme. Zo noemde een deelnemer contact in de echte wereld lastig te vinden en dit tijdens gamen als makkelijker te ervaren. Ook werden nog niet eerder beschreven redenen als interesse in kunstmatige intelligentie en leren plannen door games genoemd.

De meeste deelnemers gaven aan wel eens langer te hebben doorgespeeld dan vooraf was voorgenomen. Hierdoor werden andere belangrijke zaken (zoals huiswerk of afspraken met vrienden) soms niet na gekomen. Dit leidde dan ook af en toe tot ruzie met anderen.

Voor vragen omtrent het onderzoek kunt u contact opnemen met de onderzoeker, Henri Kornegoor. Zijn email adres is m.j.h.kornegoor@student.utwente.nl

Bron: Autismeplein

donderdag 9 augustus 2012

Games voor kinderen met autisme: Find me

Autisme heeft als belangrijkste kenmerk dat alles wat je ziet, hoort en voelt met dezelfde intensiteit je hersenen bereikt. Een tikkende klok is even belangrijk als de uitleg van de docent. 

Gamification.com vermeldt dat er games zijn speciaal voor kinderen met een vorm van autisme of asperger die hen helpen om te focussen op sociale interactie.

Find me, een gratis Ipad app, is een game waarin kinderen met autisme worden uitgedaagd om sociale vaardigheden te leren. Het spel is ontwikkeld door onderzoeksteam uit Edinburgh en heeft tot doel om kinderen te leren filteren (afleidende input) zodat ze zich te richten op de sociale interactie.

Hoe te spelen?
Het doel van het spel is om van de persoon te vinden in de scènes en op hen te klikken. Als het spel vordert, wordt het steeds moeilijker om de persoon te vinden omdat er meer en meer afleidende items (planten, dieren, speelgoed) worden weergegeven in de scène.

De app maakt deel uit van de resultaten van het Click East-Project (www.clickeast.co.uk) dat de mogelijkheden onderzoekt van het gebruik van Computer Games om sociale en aandachtsvaardigheden aan te leren aan kinderen met autisme.woensdag 8 augustus 2012

'Kind met autisme socialer dankzij huisdier'


Een huisdier kan kinderen met autisme helpen om hun sociale vaardigheden beter te ontwikkelen, is de conclusie uit een onderzoek van het Informatie Centrum Autisme in het Franse Bohars ziekenhuis.

Het Franse onderzoeksteam zagen onder meer verbeteringen in het vermogen om te delen en troost te bieden bij autistische kinderen die rond hun vijfde jaar een huisdier kregen. Dit lijkt wel een voorwaarde want kinderen die geen huisdier hebben, maar ook kinderen die geboren werden in een gezin waar al een huisdier aanwezig was, lieten geen enkele verbetering zien. Het maakt niet uit welk huisdier het is, de positieve effecten blijven hetzelfde.

De oorzaak voor dit effect ligt volgens onderzoekleidster Grandgeorge in de specifieke interactie tussen mens en huisdier: "Mensen en huisdieren communiceren met hun eigen signalen en passen vervolgens hun gedrag daar op aan. Huisdieren hebben daardoor een positief effect op de interactie tussen familieleden onderling en kunnen familiebanden zelfs versterken."

Bron: GGZnieuws

dinsdag 7 augustus 2012

Minder ASS diagnoses door de DSM-5

In de JAACAP wordt beweerd dat er door de voorgestelde DSM-5 criteria voor autisme veel minder mensen in aanmerking zullen komen voor een diagnose autismespectrumstoornis (ASS).

Een resultaten van een onderzoek van de Yale University wijzen erop dat 40% van degenen bij wie op grond van de huidige DSM-IV criteria een ASS werd gediagnosticeerd hun diagnose door toepassing van de DSM-5 criteria zouden kunnen verliezen en daarmee geen aanspraak meer zouden kunnen maken op voorzieningen in de zorg.

Hieronder kun je het complete artikel in het Engels lezen:

Zoeken in Bol.com